بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشیار ، فارماکولوژیست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 استادیار ، متخصص زنان و زایمان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: یبوست، یکی از مشکلات شایع زنان در دوران بارداری است و به دفع مدفوع با فواصل طولانی و نیز مدفوع سفتی که اجابت مزاج را مشکل می کند، اطلاق می شود. امروزه جهت درمان یبوست، از روشهای مختلف درمانی استفاده می شود که بعضی از آنها در بارداری ممنوع و یا مورد پذیرش زنان باردار نبوده و از مصرف آنها امتناع می ورزند. شیر خشت که ترکیبی از چند قند ساده است، یک ماده مؤثر در درمان یبوست بوده و بر اساس تحقیقات بعمل آمده، به خوبی مورد پذیرش زنان باردار است. لذا ، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری و مقایسه اثر آن با روش درمانی رایج در سال 1382 انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی است که در آن 64 نفر از خانمهای باردار مبتلا به یبوست در دو گروه تجربی و شاهد( هر کدام 32 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. همه افراد نمونه در سه ماهه سوم بارداری بودند، گروه تجربی با شیر خشت و گروه شاهد با هیدروکسید منیزیم تحت درمان قرار گرفتند. پس از پایان یکماه افراد مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه تکمیل گردید.
یافته ها : نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، از نظر تعداد دفعات مزاج، قوام مدفوع و شکایت بیمار قبل و بعد از درمان با شیر خشت، تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری : شیر خشت یک داروی گیاهی موثر در درمان یبوست بارداری است که با توجه به پذیرش مناسب بیماران، می تواند در کنار سایر روشهای درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها