تاثیر تماشای تلویزیون بر رفتارهای بهداشتی کودکان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 فوق لیسانس مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: تلویزیون بخش مهمی از زندگی خانواده ها و بخصوص کودکان را به خود اختصاص می دهد و تاثیر آن در شکل گیری رفتارهای بهداشتی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده اند که در تمایل به تماشای تلویزیون بین افراد مختلف تفاوتهای فردی پایایی از همان ابتدای زندگی دیده می شود تا حدی که، محققین در حال حاضر اعتقاد دارند که میزان تماشای تلویزیون یک ویژگی رفتاری پایدار محسوب می شود. تمایل به صرف زمان کمتر و یا بیشتر با تلویزیون و میزان محور بودن آن در زندگی شخصی از زمان کودکی شکل می گیرد و بعدها این الگو در فرد تثبیت شده و باقی می ماند.
مطالعات انجام شده:  منابع علمی قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهند محتوای برنامه های تلویزیونی مستقیما" بر رفتار کودکان تاثیر داشته و تلویزیون بعنوان یک منبع اطلاعاتی، جایگزین خانواده ، مدرسه، مذهب و جامعه برای اطفال گردیده است. بررسی ها موید آن است که ویژگیهای دموگرافیک خانواده با الگوی تماشای تلویزیون در اطفال مرتبط است. بعنوان مثال، میزان ساعات تماشای تلویزیون با وضعیت بهتر اجتماعی خانواده نسبت عکس دارد و در کودکانی که والدین آنها تحصیلات کمتری دارند، تلویزیون بیشتر بعنوان مرکز فعالیتهای زندگی مطرح است و یا والدینی که خود زیاد تلویزیون می بینند فرزندان آنها هم همین ویژگی را کسب می کنند. در کودکان تک والدی نیز میزان تماشای تلویزیون بیشتر از دو والدی هاست. عوامل دیگری مثل شاغل بودن مادر، سن و نژاد کودک نیز بر این مقوله تاثیر گذار است. بررسی ها نشان داده که صرف نظر از مدت تماشای تلویزیون، محتوای برنامه های تلویزیونی در ایجاد رفتارهای نامناسب اجتماعی مثل عدم تمایل به برقراری ارتباطات اجتماعی، کاهش تعاملات بین فردی، کاهش مهارت مطالعه و افت تحصیلی، بروز چاقی، ایجاد حالت تهاجمی، تمایل به رژیم غذایی نامناسب، فعالیت های جنسی زودرس، تمایل به اعتیاد و رفتارهای ضد اجتماعی موثر است. هر چند که تاثیر برنامه های مناسب تلویزیونی در اصلاح رفتارهای پر خطر کسب شده از اجتماع نیز نبایستی نادیده گرفته شود.
 نتیجه گیری: باتوجه به تاثیرات فوق، توجه بیشتر خانواده ها به میزان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های انتخابی توسط اطفال ضروری به نظر رسیده و علاوه بر این، مسئولین نیز لازم است در برنامه ریزی های خود تاثیر این منبع مهم اطلاعاتی را بر سلامت و رفتار کودکان در نظر گرفته و در طراحی برنامه های مناسب دقت بیشتری مبذول دارند. 

کلیدواژه‌ها