بررسی رعایت استانداردهای مراقبت در منزل از معلولین ضایعه نخاعی توسط تیم سیار توانبخشی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: معلولیت به معنی اختلال در رابطه بین فرد و محیط تعریف شده که در زندگی فردی و اجتماعی فرد اثر سوء بر جا گذاشته و موجب کاهش توانایی و فعالیتهای روزانه زندگی می شود. بنابراین این افراد جهت افزایش توانایی و انجام فعالیتهای روزانه زندگی در منزل نیاز به آموزش و مراقبت های لازم دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رعایت استانداردهای مراقبت در منزل از معلولین جسمی توسط تیم توانبخشی شهر خرم آباد انجام گرفت.
مواد و روش ها:  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش 43 نفر معلول جسمی شهر خرم آباد بودند که کلیه آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که شامل مشخصه های فردی و 4 برگ چک لیست با 8 گروه سوال بود که روایی و پایایی آن با مطالعه توسط افراد صاحبنظر و آزمون مجدد تائید شد. اطلاعات در یک مرحله و به روش مصاحبه و مشاهده جمع آوری و از نرم افزار Spss V.9.6 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: 4/81% معلولین مرد با میانگین7/31 سال بودند. از کل نمونه ها تنها 7/23% در نشستن، 2/13% در ایستادن، 4/29% در دفع ادرار، 5/37% در دفع مدفوع، 42% در زخم بستر، 19% در کنترل رژیم غذایی، 3/20% در آگاهی از وزن مطلوب، 2/7% در کنترل و کاهش اسپاسم و درد آموزش و مراقبت دریافت کرده بودند و بقیه افراد هیچگونه آموزش و مراقبتی دریافت نکرده بودند.
 نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، آموزش و مراقبت در منزل توسط تیم توانبخشی به معلولین ارائه می شود، اما از نظر کمیت و کیفیت در حد مطلوبی نمی باشد. لذا، پیشنهاد می شود بعد از بررسی و بازنگری کلی، برنامه مدون ارائه مراقبت در منزل به نحو مطلوب برای معلولین تهیه و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها