بررسی علل فلج شل حاد در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، متخصص کودکان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 پزشک عمومی، مرکز بهداشت استان لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: فلج شل حاد یکی از اورژانسهای نورولوژی در کودکان است. در راستای حذف بیماری فلج اطفال در دنیا بدنبال ایمن سازی همگانی ، بررسی هر گونه فلج شل حاد که بدون سابقه ضربه در افراد زیر 15 سال گزارش شود الزامی است، تا به این طریق بتوان ویروس وحشی پولیورا از سطح جامعه حذف و به هدف نهایی ریشه کنی فلج اطفال نائل گردید. 
مواد و روش ها:  این تحقیق یک مطالعه توصیفی گذشته نگر مبتنی بر اطلاعات پرونده ای است، که با هدف تعیین علل فلج شل حاد در مبتلایان استان لرستان انجام شد. نمونه ها شامل 55 مورد فلج شل حاد گزارش شده به مراکز بهداشتی و درمانی استان لرستان طی سالهای 1376 لغایت نیمه اول سال 1383 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و روش جمع آوری اطلاعات مطالعه پرونده مبتلایان و بررسی خط سیر بیماری و آزمایشات موجود در پرونده بود. اطلاعات بدست آمده با  نرم افزار Spss V.11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد ، 51% مبتلایان مذکر بودند. متوسط سن ابتلا 6 سال و متوسط دریافت واکسن فلج اطفال 6 نوبت بود. 76% موارد در شروع بیماری دچار تب، 7/32% دچار فلج هر دو اندام تحتانی و در 6/63% فلج به صورت متقارن شروع شده بود. متوسط زمان تکامل فلج 2/4 روز بود. در ویزیت مجدد بیماران مبتلا به فلج شل حاد 60 روز پس از بروز اولین علائم بیماری ، در 60% موارد کاملا" سالم و آثاری از فلج نداشتند. همچنین، نتیجه آزمایش مدفوع از نظر ویروس پولیو در 100% موارد منفی و تشخیص نهایی در 45/45% گیلن باره بود.
 نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، تمام موارد فلج شل حاد در کودکان استان لرستان از نظر ویروس پولیو منفی و فلج اطفال در تمام موارد رد شده بود که می تواند بیانگر پوشش مناسب واکسیناسیون در استان لرستان باشد.

کلیدواژه‌ها