نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار ، متخصص کودکان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: تشنج ناشی از تب، شایع ترین تشنج در کودکان زیر 5 سال است، که در 4-3% کودکان مشاهده می شود. با اینکه پیش آگهی خوبی دارد، ولی والدین کودکان واکنشهای روانی از خود نشان می دهند. با توجه به شیوع بالا، احتمال عود آن و با توجه به اینکه مادران مراقب اصلی کودک در این سن هستند، تعیین نیازهای آموزشی آنها در مورد تب و تشنج ناشی از آن، لازم می باشد. 
مواد و روش ها:  این مطالعه توصیفی _ مقطعی به منظور تعیین نیازهای آموزشی مادران در مورد تب و تشنج ناشی از آن در سال 1382 روی 120 مادر کودک مبتلا به تب و تشنج بستری شده در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد انجام شد. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و مستمر انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختار یافته بود. اطلاعات، با  نرم افزار Spss V.11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که آگاهی 4/98% واحدهای مورد پژوهش در مورد تب و تشنج ناشی از آن در حد متوسط بوده و تنها 8/15 درصد از تمامی روشهای کاهش تب اطلاع داشتند. 7/36% نمونه ها از روش پاشویه به طور صحیح و 2/59% موارد از دوز استامینوفن متناسب با وزن کودک اطلاع نداشتند. 7/56% از فواصل زمانی صحیح تجویز استامینوفن اطلاع نداشته و 3/93% واحدهای مورد پژوهش از لزوم دادن دیازپام خوراکی هنگام بیماری تب دار برای پیشگیری از تشنج در این کودکان بی اطلاع بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد مادران در زمینه کنترل تب و تشنج به طور کامل به آموزش نیازمندند. در این راستا، پزشکان، پرستاران، رابطین بهداشت، رسانه های جمعی، کتابهای درسی دوره دبیرستان، پمفلت و جزوه های آموزشی می توانند تاثیر بسزایی در رفع این نیاز و بالا بردن سطح سلامت کودکان و در نهایت سلامت جامعه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها