تاثیر کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی بر آگاهی و نگرش دانشجویان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی ، کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 مربی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: دانشگاه بعنوان محیطی علمی، فرهنگی بستر مساعد و مناسبی برای رشد و بالندگی دانشجویان در زمینه های مختلف اجتماعی، تحصیلی، شغلی و... می باشد. یکی از مشکلات مهم دانشجویان عدم آگاهی در مورد آیین نامه های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی است. لذا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر کارگاه آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی در سال 1383 انجام شد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی تک گروهی و دومرحله ای (قبل و بعد از آموزش) بود که روی 106 نفر دانشجوی ورودی سالتحصیلی 83-82 انجام شد. در این مطالعه میزان آگاهی و نگرش دانشجویان قبل و بعد از آموزش اندازه گیری و مقایسه گردید. محتوای آموزش شامل قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی بوده است که علاوه بر ارائه در قالب کارگاه آموزشی یک روزه همراه با پرسش و پاسخ دانشجویان، بصورت کتابچه آموزشی در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه بخش که بخش اول 6 سوال مربوط به مشخصات فردی و تحصیلی واحدهای مورد پژوهش، بخش دوم 65 سوال در مورد آگاهی از قوانین و مقررات و آئین نامه های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و بخش سوم 15 سوال در مورد نگرش آنها نسبت به موارد فوق بود. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزارSpssV.9.6 و آزمونهای آماری توصیفی تجزبه و تحلیل داده ها انجام شد.
یافته ها: 7/54% نمونه ها در مقطع کاردانی به تحصیل اشتغال داشتند. میانگین سنی دانشجویان04/20 سال و 8/86% مونث بودند .معدل ترم اول اکثر دانشجویان (7/55%) بین 99/16-1/14 بود و 5/8% در ترم اول مشروط شده بودند. مقایسه میانگین نمرات آگاهی قبل و پس از کارگاه آموزشی اختلاف (001/0p < ) چشمگیر داشت. همچنین بین نمره نگرش مثبت دانشجویان در قبل و بعد از برگزاری کارگاه در رابطه با آموزش تئوری، آموزش بالینی، قوانین و مقررات کمیته انضباطی و خوابگاه ارتباط معنی داری را نشان داد(000/0 p < ).
 نتیجه گیری:  با توجه به استقبال دانشجویان از اجرای این طرح و نتایج به دست آمده از این پژوهش، آموزش دانشجویان می تواند بستر مناسبی را جهت ارتقاء سطح آگاهی و نگرش آنان در خصوص فعالیتهای آموزشی، دانشجویی و فرهنگی فراهم نموده، که این امر می تواند زمینه ساز عملکرد مطلوب در دانشجویان گردیده و از بروز تخلف، اشتباه، قصور، رفتارهای نامطلوب وافت تحصیلی جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها