بررسی عادتهای غلط غذایی در دختران مدارس راهنمایی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 ستادیار ، متخصص کودکان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری الگوی غذایی انسان، عادتهای غذایی است که نقش مهمی در چگونگی انتخاب، آماده کردن ، طبخ، مصرف و نگهداری مواد غذایی دارند. بسیاری از عادتهای غذایی نامناسب، اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان بجا می گذارد. دختران به عنوان مادران آینده عهده دار تربیت نسل بشر بوده و عادتهای غلط غذایی، بر سلامت آنها و در نهایت سلامت خانواده و جامعه تاثیر زیادی دارد. هدف از این مطالعه، تعیین عادتهای غذایی غلط در دختران نوجوان مدارس راهنمایی شهر خرم آباد در سال 1383 بود.
مواد و روش ها:  این مطالعه به صورت توصیفی _ مقطعی روی 300 دختر 16-11 سال مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی خرم آباد که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه دو بخشی بود. بخش اول، مربوط به مشخصات فردی و بخش دوم در مورد عادتهای غذایی بود که توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار Spss V.11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد اکثر نمونه ها( 58% )، 14-13 ساله و 3/48%  کلاس اول راهنمایی بودند. 90%  آنها از اهمیت تغذیه صحیح در پیشگیری و کاهش بیماریها، کمک به یادگیری و بهبود وضعیت تحصیلی آگاهی نداشتند. 1/63% ازتعداد وعده های غذایی مناسب به خصوص میان وعده ها استفاده نمی کردند. 5/44% همیشه صبحانه نمی خوردند. 3/41% عادت به کم خوری داشتند. 5/89% هفته ای 3-1 بار از غذاهای آماده و سرد مثل انواع ساندویچ و کنسرو استفاده می کردند، 2/45% عادت به خوردن آب زیاد همراه غذا داشتند، 9/45% فقط گاهی شیر می نوشیدند، 2/49% عادت به نوشیدن چای بلافاصله بعد از غذا داشتند، 6/54% غذاهای سرخ کرده و کبابی را ترجیح می دادند. 5/40% از مواد غذایی بی ارزش مثل پفک، چیپس و ... در میان وعده ها استفاده می کردند. 80% عادت به انجام فعالیتهایی چون تماشای تلویزیون، مطالعه و ... همزمان با صرف غذا داشتند. 
 نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد بیشتر دختران نوجوان دارای عادات غذایی نامناسبی هستند که نه تنها منجر به کمبودهای تغذیه ای و به خطر انداختن سلامت آنها می شود، بلکه در آینده مادرانی ناآگاه خواهند شد که سلامت نسل آینده را به خطر
می اندازند. لذا، بایستی اقدامات و آموزشهای لازم جهت تصحیح این عادت از طریق والدین کارشناسان تغذیه، معلمان بهداشت و تربیتی، کتابهای درسی، برنامه های آموزشی همگانی و رسانه های جمعی و استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل فیلم، پمفلت و پوستر انجام شود

کلیدواژه‌ها