بررسی وضعیت شغلی و فعالیتهای آموزشی پژوهشی دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد در سالهای 1384-1370

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 . مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 دانشجوی کارشناسی مدیریت برنامه ریزی و آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

مقدمه و هدف : آگاهی از وضعیت  دانش آموختگان دانشگاهها به منظور  تعیین  برنامه های آینده ضروری  است .  پژوهش  حاضر  با هدف  تعیین وضعیت  شغلی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  دانش آموختگان  دانشکده   پرستاری ومامایی خرم آبادانجام شد .
مواد و  روش ها :   در این  مطالعه  توصیفی  مقطعی  از نوع  پیمایشی که در سالهای  86-1385انجام شد، تعداد 256 پرسشنامه برگشتی از  دانش آموختگان  سالهای  84-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ابزار  جمع آوری  اطلاعات  پرسشنامه  ای  مشتمل  بر اطلاعات فردی ، وضعیت  اشتغال،  رضایت شغلی ، فعالیتهای  آموزشی پژوهشی دانش آموختگان  بود . اطلاعات  جمع آوری شده  با استفاده  از     نرم افزار  SPSS Ver 11  و آزمونهای آمار توصیفی  تجزیه و تحلیل  گردید .
یافته ها :4 /75% از افراد مورد مطالعه  زن و بیشترین فراوانی  به رده سنی  30-20 سال (3/54%)  تعلق  داشت  .  5/96%   واحد های  مورد پژوهش شاغل بودند  .  4/57%  کمتر از  یکسال  پس از  فارغ التحصیلی  کار دائمی  خود  را شروع  کرده  بودند . 6/65%  شغل  خود  را کاملا متناسب  با رشته  تحصیلی  شان  می دانستند . 52% رضایت   شغلی  در حد  متوسطی  را ذکر  نمودند. 3/47% تا  حدودی  از درآمد  خود راضی  بودند . 5/80%  تمایل  به عضویت  در کانون  دانش آموختگان  را اعلام  نمودند . بیشترین  فعالیت  آموزشی  پژوهشی  مرتبط  با رشته   به ترتیب  مطالعه  کتب  و ژورنالهای  تخصصی   ( 8/48%)،  ارائه  کنفرانس  داخلی (9/46%)  ، شرکت  در کارگاههای آموزشی،  سمینار ها و کنگره ها  (2/42%)  گزارش شد.
نتیجه گیری : اکثر دانش آموختگان پرستاری و مامایی شاغل بودند اما، نظام آموزشی  موجود  به اندازه  کافی  دانشجویان  و دانش آموختگان را جهت  فعالیتهای خود آموزی  ( توسعه  فردی)  و  پژوهشی آماده  نمی کند ،  لذا  برنامه های  آموزشی  در دوران تحصیل نیاز به  باز نگری دارد  وبایستی بستر مناسب   برای  به کار گیری  شیوه های تدریس  دانشجو  محور  فراهم گردد .

کلیدواژه‌ها