دوره و شماره: دوره 2، 4-5، دی 1385 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران سال1386

صفحه 19-24

معصومه رامبد؛ معصومه رفیعی؛ محمدتقی ساربان؛ زهرا اردوبادی نیا؛ فاطمه حسینی؛ حشمت اله حیدری


کاربرد مدیریت توانمندسازی در حرفه پرستاری

صفحه 25-33

محمد غلامی؛ ماندانا ساکی؛ عباس عبادی