بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران سال1386

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 مربی، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 مربی، عضو هیات علمی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 مربی، عضو هیات علمی ، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

6 مربی، دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : بروز بیماری نارسایی مزمن کلیوی و انجام روشهای درمانی از جمله همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی، تغییر در وضعیت سلامت فرد و نقش وی شده که همه این عوامل به نوعی کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به بالا بودن تعداد بیماران تحت همودیالیز در کشور و جهان،  مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع همبستگی- توصیفی بود. 202 بیمار  مراجعه کننده به مرکز همودیالیز مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پوورس نسخه دیالیز  و فرم مشخصات فردی جمع آوری گردید.
یافته ها :یافته ها نشان دارد که 54 درصد از واحدهای مورد پژوهش کیفیت زندگی مطلوب، 5/45 درصد کیفیت زندگی نسبتاً مطلوب و 5/0 درصد کیفیت زندگی نامطلوب داشتند.
نتیجه گیری : کیفیت زندگی افراد معیار مهمی است که اثربخشی مراقبت‌های بهداشتی را نشان داده و پیش‌‌بینی وقوع ناتوانی و مرگ‌و میر افراد را میسر می‌سازد. لذا با شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی این بیماران می‌توان به ارتقاء سلامت و بهبودی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی و  افزایش طول عمر این افراد کمک نمود.

کلیدواژه‌ها