بررسی موانع بکارگیری نتایج تحقیقات از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد 1383

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

مربی، عضو هیات علمی ،دانشکده پرستاری ومامائی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : گسترش و پیشرفت علم پرستاری در طی چند دهه اخیر قابل توجه بوده و تحقیقات بسیار زیادی در مورد روشهای مختلف مراقبت از بیماران انجام شده که مفید و مؤثر بودنشان در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است، اما بسیاری از آنها مورد استفاده پرستاران بالینی قرار نگرفته و بسیاری از اقدامات مراقبتی هنوز هم به صورت مرسوم و سنتی انجام می شوند. هدف این مطالعه تعیین موانع بکارگیری نتایج تحقیقات پرستاری از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای آموزشی خرم آباد بود.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه شامل 94 پرستار کارشناس بود که به صورت دردسترس وداوطلبانه  انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود. برگه مشخصات فردی و پرسشنامه موانع بکارگیری نتایج تحقیقات فونک که روایی آن به روش اعتبار محتوی وپایایی آن باروش همبستگی درونی انجام شد.پرسشنامه به صورت خودایفایی توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل ونتایج با آزمونهای آمار توصیفی وآزمون مجذور کای بااستفاده از نرم افزار SPSS ver 11تجزیه تحلیل شد .
یافته ها : مهمترین موانع گزارش شده توسط واحدهای مورد پژوهش فقدان امکانات کافی (96%)، عدم همکاری مدیران (91%)، فقدان وقت کافی جهت اجرای نتایج (89%)، عدم آشنایی پرستار با روش تحقیق (85%)،عدم دسترسی به همکاران آشنا با تحقیق جهت مشورت با آنها (83%) و… گزارش شدند.
نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، مهمترین موانع بکارگیری نتایج تحقیقات پرستاری مربوط به سازمان و محیط کار و بعد از آن موانع مربوط به آگاهی پرستار از روش تحقیق بودند. لذا پیشنهاد می شود متصدیان و مدیران پرستاری با اتخاذ تدابیری چون ایجاد یک یا چند پست سازمانی تحت عنوان پرستار تحقیق در بیمارستانها، کاهش ساعات کار پرستاران به ازای شرکت یا اجرای نتایج تحقیقات، لحاظ کردن  اهمیت بیشتربرای  شرکت در تحقیق یالحاظ نمودن اجرای تحقیق در ارزشیابی سالانه پرستاران ،اجباری کردن انجام یک تحقیق درپایان تحصیل،و… اقدامات  موثری را جهت پرستاری تحقیق محور انجام دهند تا هم هزینه و وقت صرف شده برای انجام تحقیقات هدر نرود و هم با ایجاد تغییر و پویائی در ارائه مراقبتهای پرستاری به افزایش ارزش و اعتبار پرستاری در جامعه به عنوان یک حرفه علمی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها