نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان نسبت به امر گزارش نویسی در سال ۱٣٨٣

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

مقدمه و هدف : یکی ازسازمان ها و حرفی که درجهت اعتلای سطح سلامتی جامعه ازطریق ارائه خدمات نقش اساسی دارد ، حرفه پرستاری می باشد که مسئولیت حفظ ، تامین و ارتقاء سطح سلامت را در جامعه عهده دارمی باشد. با گسترش این حرفه و افزایش آگاهی دادگاهها نسبت به پرستاری حرفه ای، پرستاران نسبت به اعمال خود مسئولیت بیشتری می یابند. از جمله وظایف سنگین پرستاری را    می توان شیوه انتقال اطلاعات ، گزارش دهی، گزارش گیری وثبت آن مطرح نمود که کوچکترین خطا و سهل انگاری درآن می تواند مسئولیت سنگین حرفه ای را به وجود آورد و نهایتا منجربه باز خواستهای قانونی در محاکم قضائی گردد.
مواد و روش ها: دراین پژوهش  ازیک  طرح توصیفی-تحلیلی یک  متغیره دو گروهه استفاده شد. در این پژوهش ۱٠٠دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان شرکت نموده ونمونه گیری در دو گروه سال دوم و چهارم به روش دردسترس صورت گرفت. اطلاعات به وسیله یک  پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر۱۱ سئوال جمع آوری گردید.
یافته ها :نتایج نشان دادکه میانگین نگرش دانشجویان سال دوم ٣٢/٤±٧٤/٢٣ و میانگین دانشجویان سال چهارم٦٢/٤±٥٨/ ٢٧ بود. براساس آزمون تی اختلاف آماری معنی داری بین میانگین نگرش دانشجویان دردو گروه به دست آمد(٠٠1/٠= p   ٢٨/٤= t )
نتیجه گیری : از آنجا که گزارش نویسی یکی  از جنبه های حیاتی در کار پرستاری و یک  منبع قابل دسترسی از اطلاعات می باشد ،امید است براساس نتایج پژوهش  و با شناخت سطح نگرش دانشجویان، گام موثری جهت تقویت زیربنای علمی و ارتقاء مهارتهای دانشجویان پرستاری برداشته شود.

کلیدواژه‌ها