بررسی علل سقوط سالمندان شهرستان الیگودرز درسال1385

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : با توجه به ارتقای سطح بهداشتی و اقتصادی جوامع، جمعیت سالمند رو به افزایش است.با توجه به فرآیند پیری صدمات نیزدرآنان شایع است.بیشترین دلیل صدمات افراد 65 سال به بالا، سقوط است.این اتفاق بیشتر درمنزل وطی فعالیت های روزانه می افتد.سقوط می تواند موجب مرگ  ناشی ازصدمه درافراد پیر شود.مطالعات نشان داده است که بیش از 60% موارد، سقوط درمنزل،30%درمکانهای عمومی و10% درمحیط های مراقبتی وبهداشتی اتفاق می افتد.
.مواد و روش ها: این یک  مطالعه ی ‌ توصیفی- مقطعی است که برروی 210 سالمندان 60سال به بالا در شهرستان الیگودرزانجام گرفته است.جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه دو بخشی وروش مصاحبه استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزارver13 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
یافته ها :137نفر(2/65%)ازشرکت کنندگان درپژوهش زن و73نفر(8/34%)مرد بودند.در جامعه زنان 93% خانه دار ودرجامعه آقایان بیشترین تعداد 34% کشاورز بودند.ازنظر وضعیت تاهل 78% متاهل و13%همسرانشان فوت کرده بود. میانگین سنی شرکت کنندگان 71سال بود. درتمامی موارد، در بین زنان،83 نفر(5/55%) ودربین آقایان 28 نفر(35%) 3-1 بارسقوط را طی یک سال گذشته تجربه کرده بودند، بیشترین محل سقوط، پله ها30%، آشپزخانه 27%، اتاقها 18% ، حمام 13%، حیاط وجلوی منزل27% وکوچه وخیابان 15% بوده است. 16% سابقه تصادف با وسایط نقلیه را داشتند که در 51%موارد منجر به عوارض سطحی، 24% بروز صدمات جدی،و13%منجر به شکستگی شده بود.
نتیجه گیری : سقوط بزرگترین مشکل بهداشتی افراد پیر است. بنابراین، تعیین عوامل مرتبط با آن برای توسعه برنامه‌های پیشگیری ودرمان حیاتی است. اکثر نمونه‌ها طی یکسال گذشته بین 3-1بار افتاده بودند. بیشترین علت آن مشکلات بینائی، ضعف بدنی وبیمارهای مفصلی بوده است. محل صدمه نیز راه پله، آشپزخانه وحیاط منزل بوده است.

کلیدواژه‌ها