بررسی میزان آگاهی اعضاء خانواده بیماران مبتلا به سکته قلبی درمورد علائم ونحوه برخوردبا بیمارمبتلا به حمله قلبی در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد، 1386

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشیار، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس ارشدپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

5 کارشناس پرستاری، بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : سکته قلبی از شایعترین، جدی ترین و کشنده ترین بیماریها است. این بیماری به سرعت در سطح جهان و ایران در حال پیشرفت است و از مهمترین عوامل مرگ و میر به شمار می رود، آگاهی افرادی که در دقایق اولیه با بیمار مبتلا به سکته قلبی سرو کار دارند؛ در پیش آگهی بیماری،‌ مرگ و زندگی وی اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی اعضاء خانواده بیماران مبتلا به سکته قلبی نسبت به شناخت علائم سکته قلبی بیمارشان در بیمارستان قلب شهید مدنی خرم آباد انجام شد.
مواد و روش ها: : این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود. که بر روی 300 نفر از اعضاء خانواده بیماران مبتلا به سکته قلبی در بیمارستان قلب شهید مدنی خرم آباد به روش تصادفی انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تعیین گردید.
یافته ها: یافتـه‌ها نشان دهنده سطح خوب آگاهی واحدهای مورد پژوهش در شناخت علائم سکته قلبی بودند، اما آگاهی واحدهای مورد پژوهش ارتباط معناداری باسطح تحصیلات، سن و جنس آنها نداشت.
نتیجه گیری : سطح بالای آگاهی نسبت به شناخت علائم سکته قلبی در میان واحدهای مورد پژوهش گویای آن است که اگر افراد جامعه همزمان عملکرد بالای هنگام مواجهه با بیماران سکته قلبی داشته باشند، می توان بعد از این، شاهد کاهش آمار مرگ و میر در این دسته از بیماران بود.

کلیدواژه‌ها