بررسی HCG B مایع واژینال برای تشخیص PROM در زنان بستری دربیمارستان عسلیان خرم آباد در سال 1382

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی، عضوهیت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : پارگی قبل ازموعد غشا های جنینی ، یکی از عوارض شایع حاملگی است که درحدود8-5% حاملگیها روی می دهد. تشخیص آن در اکثر موارد بر اساس شرح حال بالینی بیمار است که شامل جریان واضح مایع آمنیوتیک از سرویکس به واژن می باشد. در موارد مشکوک بخصوص در مواردی که تست های نیترازین و فرنینگ کمک کننده نباشد، استفاده ار تستهایی که صحت بالا ، هزینه پائین و سرعت زیاد داشته باشند، بسیار مفید است. از جمله این تستها ، می توان به اندازه گیری سطح HCG B  و کراتینین مایع واژینال اشاره کرد.این تحقیق با هدف مقایسه میانگینB HCG  محلول شستشوی مایع واژینال در مبتلایان بهPROM( پارگی قبل از موعد غشاء جنینی) انجام شد.
مواد و روش ها: دراین مطالعه مورد شاهدی 60 خانم حامله در دو گروه مبتلایان بهPROMو حاملگی طبیعی که از نظر گراویدیتی ، پاریتی، سن مادر و سن حاملگی همسان بودند، انتخاب شدند. پس از شستشوی فورنیکس خلفی واژن باml 3نرمال سالین، مجدداٌ مایع داخل سرنگ آسپیره و سطحHCG  B این محلول شستشو اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزارSPSSو با استفاده ازآزمون آماری من ویتنی و تی تست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :میانگین سطحHCG B  در مبتلایانPROM mIu/ml  4/496و در افرادبا حاملگی طبیعیmIu/ml85/8 بود. اختلاف این دو گروه از نظرHCGB معنی دار بود(p <0/001).
نتیجه گیری : در موارد مشکوک از نظر PROMبخصوص مواقعی که نتوان از تست نیترازین و فرنینگ کمک گرفت، اندازه گیری سطحHCG  B برای کمک به تشخیص مفید است.
 

کلیدواژه‌ها