بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و مدیران ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1381

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران

2 کارشناس، آموزش و پرورش لرستان

3 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : بهره‌وری یک فلسفه، فرهنگ، باور و بینش اجتماعی است، که ارتقاء آن بیانگر رشد و توسعه یافتگی کشورها و افزایش آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بهبود کیفیت زندگی، رفاه بیشتر وانسانهااست که هدف کلی همه کشورهای جهان محسوب می شود. در این راستا پژوهشی با هدف تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و مدیران ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1381 انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش کل مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که روی کلیه کارکنان و مدیران ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان(300نفر)انجام شد. داده‌هابا پرسشنامه‌ای در زمینه عوامل کلیدی مؤثر بر بهره‌وری که مشتمل بر دو بخش مشخصه‌های فردی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری شامل 7 گروه سوال دسته‌بندی شده بود، گردآوری شدند. امتیاز بندی هر سؤال بر مبنای طیف لیکرت(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) بود که نهایتاً عوامل بر مبنای غیر مؤثر (خیلی کم، کم)، موثر متوسط(متوسط) و مؤثر(زیاد، خیلی زیاد) رتبه بندی شدند. روایی و پایایی پرسشنامه، با استفاده از اعتبار  محتوا و آزمون مجدد تعیین شد. اطلاعات  در یک مرحله به روش خود ایفایی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار EPI6 درقالب آمار توصیفی و استنباطیاستفاده گردید.
یافته ها:نتایج حاصل از پژوهش در مورد درجه اهمیت عوامل مؤثر بر بهره‌وری نشان داد، شناخت شغل (4 /89% )، توان (4/86% ) ، انگیزش (6 /85%) ، سازگاری با عوامل محیطی (1/84% ) ، حمایت سازمانی (3/81% ) ، اعتبار (3/79%) ،  بازخورد عملکرد (4/72% )  به ترتیب رتبه اول تا هفتم را کسب کردند .  بین عوامل فوق با برخی متغیرهای فردی ارتباط معنا داری مشاهده شد.
نتیجه گیری : بهره وری تابعی از عوامل 7 گانه نیروی انسانی است، لذا مدیران بایستی سیاستهای واقع بینانه در پیش گیرند. کار  به عنوان یک ارزش نگاه شود  تااهداف  فرد،  مدیر و سازمان همسو گشته وبدنبال آن  اثر بخشی و بهره وری سازمان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها