تاثیر گاز مرطوب بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 مربی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : احتباسحاد ادراری به معنای عدم توانایی ادرار کردن است که به طور ناگهانی و غیر منتظره عارض گردیده و معمولاً همراه با ناراحتی و درد در قسمت تحتانی شکم می‌باشد. این عارضه بعد از روشهای جراحی و کاتتریسم قلبی شایع بوده وباعث نیاز بیماران به سونداژ ادراری می شود. شیوع عفونتهای ادراری متعاقب سونداژ ضرورت اقدامات غیرتهاجمی پرستاری را ایجاب می کند.هدف از این مطالعه تعیین تاثیر گاز مرطوب بر رفع احتباس ادراری  بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی در مرکز آموزشی درمانی افشار یزد سال 1386 بود.
 مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای یک گروهه بود. نمونه شامل 31 بیمار مرد پس از کاتتریسم قلبی بودند که دچار احتباس حاد ادراری شده بودند، پس از قراردادن گاز مرطوب  بر روی ناحیه فوق عانه، ازنظر رفع یا عدم رفع احتباس حاد ادراری و مدت زمان احتباس بعد از استفاده از گاز مرطوب بررسی و اطلاعات  در فرم ثبت اطلاعات جمع آوری گردید.
 یافته ها :پس از قرار دادن گاز مرطوب بر روی ناحیه فوق عانه، احتباس حاد ادراری در 22 بیمار (71 درصد) بدون نیاز به سونداژ برطرف گردید. میانگین  مدت زمان رفع احتباس پس از استفاده از گاز مرطوب در این بیماران 63/16 دقیقه بود.
 نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش وکاهش میزان قابل توجه انجام سونداژ ادراری در این بیماران پیشنهاد می گردد، برای رفع احتباس حاد ادراری و پیشگیری از عوارض ناشی از سونداژ در بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی از گاز مرطوب شده با آب ولرم روی ناحیه فوق عانه  استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها