دوره و شماره: دوره 3، 6-7، تیر 1386 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
تاثیر گاز مرطوب بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی

صفحه 5-10

محمد تقی ساربان؛ صدیقه عاصمی؛ نیلی بریم نژاد؛ فاطمه حسینی؛ حشمت اله حیدری؛ معصومه رامبد


بررسی درک پرستاران از رفتارهای توانمند کننده ی سرپرستاران خویش

صفحه 26-32

محمد غلامی؛ عباس عبادی؛ ماندانا ساکی؛ پرستو کردستانی مقدم؛ مینو اسدزندی؛ محمد امین عبدالهی