تأثیر مشاوره بر میزان افسردگی پس از زایمان تروماتیک زنان نخست زا

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

استاد یار گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسوول

چکیده

مقدمه و هدف : زایمان به عنوان واقعه ای تروماتیک می تواند مادر را در خطر ایجاد اختلالات پس از زایمان از جمله افسردگی قرار دهد. هدف پ‍‍ژوهش حاضر تعیین تأثیر مشاوره برنامه ای بر میزان افسردگی پس از زایمان تروماتیک در زنان نخست زای مراجعه کننده به کلینیک های مراقبت درمان بارداری و بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان آباده بود.
 مواد و روش ها: در یک کار آزمایی بالینی تصادفی، از تعداد 324 زن باردار نخست زا در سه ماهه سو م که طبق ضوابط ورود به پژوهش انتخاب شده بودند ، 180 نفر بر حسب معیار DSM-IV زایمان تروماتیک را تجربه کردند که به روش تصادفی در دو گروه 90 نفرهمداخله و کنترل قرار گرفتند .ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سوابق مامایی ،چک لیست ضوابط ورود وخروج از مطالعه ، مقیاس استاندارد ادینبورگ (EPDS)، مقیاس افسردگی-اضطراب- استرس – 21(DASS21) و مقیاس حمایت اجتماعی مادری (MSS) بود . واحدهای پژوهش در هر دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک ، عوارض بارداری و سطح حمایت اجتماعی همگن شده و به لحاظ میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس پیش از مداخله تفاوت آماری معنا داری با هم نداشتند (P>0/05).  گروه مداخله، مشاوره تحت برنامه را توسط ماما دریافت نموده و گروه کنترل مراقبتهای معمول را دریافت نمودند . هر دو گروه 6- 4 هفته و سه ماه بعد مورد  پیگیری قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید .
 یافته ها :پس از مداخله و در پیگیری دو نوبته بین میانگین نمرات افسردگی  6-4 هفته پس از زایمان (001 / 0 > p 3 ماه پس از زایمان (001/0>p )  در دو گروه تفاوت آماری معنا داری مشاهده شد.
 نتیجه گیری:یافته ها مؤید آن است که اجرای  مشاوره  برنامه ای توسط ماما می تواند اثرات قابل توجهی بر کاهش میزان افسردگی زنان پس از زایمان تروماتیک داشته باشد .

کلیدواژه‌ها