بررسی میزان استرس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمنMS ایران

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف : بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) نوعی بیماری پیشرونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری نامشخص است اما عوامل متعددی از جمله سابقه ابتلا به بیماری های عفونی، نقص سیستم ایمنی، استرس، تنیدگی و عوامل محیطی متعدد می تواند در ایجاد بیماری موثر باشد. بیماری MS به عنوان یک بیماری مزمن بابروزناگهانی وغیرقابل پیش بینی سبب بروزاسترسهای گوناگون درابعادمختلف زندگی بیماران می گردد. به نظرمی رسدآگاهی ازمیزان استرس بیماران می تواندگامی موثردرجهت مقابله با استرس باشد. هدف ازمطالعه حاضرتعیین میزان استرس دربیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS ایران  در سال 1382 بود.
  مواد و  روش هااین مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بود. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان استرس در بیماران مبتلا به  MS مراجعه کننده به انجمن MS ایران بود . نمونه های پژوهش، 600 بیمار مبتلا به MS  بودند که به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند وپس ازتوضیح هدف پژوهش وکسب رضایت پرسشنامه استانداردسنجش استرس کودرون رابه روش خودایفایی تکمیل کردند. از آزمون مجذور کای جهت تجزیه تحلیل نتایج استفاده شد .
 یافته ها :2/61 درصد بیماران از تراکم استرس هادرسطح بهداشت زندگی رنج می بردند(15/ 20=sd  و 96/ 41=). همچنین ، 3/76 درصد دارای بافت استرس زا در زندگی شخصی بودند(06/38 =sd و 69/ 68=).
 نتیجه گیری :نتایج حاصل از مطالعه میزان استرس بالایی را در بیماران نشان داد، شناسایی منابع ایجاد کننده استرس و ارائه آموزش های مناسب جهت مقابله و یا سازگاری با استرس های ناشی از بیماری مزمن MS ، جهت ارتقا کیفیت زندگی این بیماران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها