صدمات وعوارض ناشی از سوانح ترافیکی در زنان واقع در سنین باروری مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر خرم آباد سال 1386-1385

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 پزشک عمومی، سازمان پزشکی قانونی استان لرستان

3 مربی، عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف : سوانح ترافیکی یکی از عوامل اجتماعی مخاطره آمیز برای سلامت زنان در دوران باروری و بارداری است . وارد شدن تروما به زنان باردار می تواند منجر به عوارضی زودرس مانند دکولمان جفت ،زایمان زودرس و حتی خونریزی و مرگ مادر و جنین شود. صدمات قفسه سینه وپستانها و نیز ضایعات ستون فقرات با ایجاد هیپر پرولاکتینمی موجب آمنوره ونازایی می شوند.در همین راستا پژوهشی با هدف تعین صدمات و عوارض ناشی از سوانح ترافیکی در زنان واقع در سنین باروری مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهرخرم آباد انجام شد .
 
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطا لعه توصیفی - مقطعی است .  در این پژوهش کلیه زنانی که در سنین باروری(15 تا 49 سال) قرار داشتند(280 نفر) و به صدمات ترافیکی در 6 ماهه اول سال 1385  به  مرکز پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند از نظر بروز عوارض تا     ا بتدای سال 1386 مورد پیگیری قرارگرفتند. ابزار گرداوری داده ها یک پرسشنا مه و یک چک لیست بود که پس از معاینه واحدها توسط پزشک تکمیل می شد ودر صورت تداوم طول درمان نتایج کلیه معاینات ثبت می گردید.
 
یافته ها :میانگین سن واحدهای مورد پژوهش 3/21سال و در8/95%موارد صدمات منجر به آسیب شد. بیشترین محل آسیب اندامها با فراوانی 3/48%بود، 8/69% دچار کبودی و 8/48% آنها دچار شکستگی شدند که 7/5% از آنها شکستگی لگن ودر 7/71%مواردشکستگی لگن محل شکستگی سمفیز پوبیس بود. 78/1% باردار بودند 9/8% به علت شدت صدمات فوت کردند که علت فوت در 6/58% از آنها ضربه مغزی بود. در این پژوهش ارتباط معنی داری بین محل صدمه و نیاز به عمل جراحی بدست آمد (004/0 =p  ).
 
نتیجه گیری : براساس نتایج پژوهش تعدادی از واحدها دچار صدمات شدید در ناحیه لگن ودستگاه تناسلی شدند که این آسیبها می تواند بر قدرت باروری و زایمان  آنهاتاثیرمنفی داشته باشد. پیشگیری از بروز سوانح در این گروه آسیب پذیر یک امر بسیار مهم و ضروری است .
 واژه های کلیدی:باروری ، سوانح ترافیکی، عوارض

کلیدواژه‌ها