بررسی دیدگاه مردم ساکن در مناطق تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در خصوص مشکلات اجتماعی اقتصادی و بهداشتی در سال 1386

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 کارشناس اقتصاد وبازرگانی سازمان آموزش و پرورش خرم آباد

چکیده

مقدمه وهدف : تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه ، نوعی از پژوهش علمی است که امروزه درعلوم بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق مشارکتی ، جامعه محور وکاربردی کردن نتایج پژوهش است واین امر با هدایت موضوعات پژوهش در جهت نیازهای جامعه محقق خواهد شد . هدف از پژوهش حاضر تعیین مشکلات اقتصادی اجتماعی و بهداشتی در شهر خرم آباد از دیدگاه مردم ساکن در مناطق تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در سال 1386 بود.
 مواد وروش ها: در این تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه از شیوه بحث گروهی متمرکزاستفاده شد.با توجه به 23 بلوک موجوددرمنطقه پایگاه ،نمونه ای به حجم 69 جلسه انتخاب گردید. یعنی درهربلوک سه جلسه بحث باگروههای مردم برگزار شد. بدین صورت که ابتدا با تشریح موضوع مورد بحث، فضای آزاد برای بیان نقطه نظرات اعضای گروه بدون هیچ گونه نقدی به اظهارات اعضا با حضور یک نفر بعنوان هماهنگ کننده بحث ایجاد شد. درنهایت مسائل ومشکلات عنوان شده در هرجلسه در سه محور اجتماعی – اقتصادی ، بهداشتی وسایر مسائل دسته بندی و برای هریک از مشکلات مذکور فراوانی مطلق ونسبی تعیین گردید .
 
یافته ها: از بین مشکلات اجتماعی –اقتصادی، 6/49% افراد شرکت کننده دربحث های گروهی مشکل خودرا نداشتن یا خرابی آسفالت خیابانها،40% کمبود فضای سبز، 7/35% اعتیاد، 6/35% وجود اراذل واوباش عنوان کردند.همچنین معضل بهداشت محیط در 3/33% ، عدم توجه به بهداشت عمومی در یکی از بیمارستان های شهر در 3/18% ، کمبود سطل زباله در معابر عمومی در 7/14% وشلوغی وآلودگی صوتی خیابانها ومعابر در 5/13% از جمله مهمترین مسائل بهداشتی بودند  که مورد اشاره مردم ساکن درمنطقه پایگاه بودند.
 نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد مهمترین مشکلات مردم مسائل اقتصادی اجتماعی،بهداشتی هستندو بایستی حل این مشکلات در اولویت  برنامه های مسئولین شهر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها