تأثیرآموزش مراحل مختلف رشدوتکامل بر اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری الیگودرز ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

چکیده

مقدمه و هدف : امروزه تعداد زیادی از کودکان به علل مشکلات اجتماعی از کانون خانواده محروم می گردند و مراقبت پرورشگاهی به عنوان آخرین راه حل برای بسیاری از این کودکان مطرح می گردد. بحران های موقعیتی، عاطفی و ناسازگاری ها مسائلی هستند که کودکان در این مراکز با آن مواجه هستند. مراقبین و مددکاران اجتماعی نقش بسیار مهمی در رشد و تکامل این کودکان ایفا می کنند.  آگاهی از ویژگی های رشدوتکاملی کودکان وبالاخص مسایل ویژه این کودکان وایجادمحیط اجتماعی که شکوفایی طبیعی فرایندهای رشدوتکامل را ممکن وتسهیل کند، برایمربیان  پرورشی بسیارمهم وضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش کارگاهی مراحل مختلف رشد وتکامل کودکان ازدیدگاه روانی، اجتماعی وتربیتی برسطح اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده سراسراستان خوزستان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از مربیان و مددکاران شاغل در واحدهای شبه خانواده استان خوزستان بود که به روش مبتنی بر هدف و با نمونه گیری آسان در کارگاه آموزشی رشد و تکامل کودکان و نیاز های روانی،اجتماعی،تربیتی کودکان  شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش یک پرسشنامه 40 سوالی محقق ساخته در مورد رشد و تکامل و نیاز های روانی، اجتماعی، تربیتی کودکان در سنین نوزادی، نوپایی و خردسالی بود .  قبل از شرکت در کارگاه و دو هفته بعد از آن پرسشنامه به روش خودگزارشی توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. برنامه آموزشی شامل کارگاهی دو روزه در مورد نیازهای مهم پرورشی کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل بود که توسط پژوهشگران به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و ایفای نقش برای شرکت کنندگان اجرا شد.
یافته ها :بررسی دانش واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله نشان داد که میانگین نمرات واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله 35/31 و پس از مداخله  22/38 بود.مقایسه دانش واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری نشان داد(001/0P=).
نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد آموزش به مربیان در راستای افزایش آگاهی و اطلاعات آنان تأثیر بسزایی داشته و پیشنهاد       می کند تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

کلیدواژه‌ها