تاثیرکرم ساج بر استریای دوران بارداری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشدمامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مربی، عضو هیات علمی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 مربی، عضو هیات علمی، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و هدف: استریای بارداری رایج ترین تغییرات بافت همبند در دوران بارداری  می باشد  که از نظر زیبایی نگرانی هایی در مادران ایجاد می کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کرم ساج در بروز استریای باردار ی  در سه ماهۀ دوم بارداری  انجام شد.
مواد و روش ها:این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل در سه ماهۀ دوم بارداری  بر روی 70 نفر از زنان شکم  اول 20-  18 هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی  شهر تهران انجام گرفت. در نهایت با توجه به معیار های خروج   در هر گروه 30 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله  مصرف کنندگان کرم ساج  و  در گروه کنترل افراد  بدون استفاده  از دارو قرار داشتند. پرسشنامه مشخصات فردی و معاینه از نظروجود استریا بدو شروع و پایان مطالعه به صورت مصاحبه و  مشاهده توسط پژوهشگر  برای هر کدام از واحد های پژوهش  تکمیل گردید.  تجزیه و تحلیل  داده  ها  با استفاده ازآمار توصیفی  و آزمون کای دو  انجام شد.
 یافته ها: استریا ی بارداری در 7/16 %  مصرف کنندگان کرم ساج  و 56% گروه کنترل بروز کرده  بود. اختلاف آماری معنی داری  بین گروه مداخله و گروه کنترل   وجود داشت)001/0>p ).
 نتیجه گیری:یا فته های مطالعه حاضر نشانگرآن است که استفاده از  کرم ساج بر کاهش بروز استریای بارداری  موثرمی باشد.   پیشنهاد می گردد  مطالعاتی بر روی سایر روغن های گیاهی به منظور  پیشگیری از   استریای  بارداری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها