ارتباط افسردگی دوران بارداری با حمایت اجتماعی و حوادث ناگوار زندگی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیارگروه مامایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای بیولوژی تولیدمثل،دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه
مقدمه و هدف: افسردگی شایع ترین اختلال روانی بوده و شیوع آن در بارداری 29-4% گزارش گردیده است. بررسی رویدادهای  استرس زای زندگی، حمایت اجتماعی و ارتباط آن با افسردگی دوران بارداری می تواند علاوه بر فراهم نمودن شواهدی برای تعیین افسردگی بارداری، زمینه را برای اقدامات موثر پیشگیرانه فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط افسردگی دوران بارداری با حمایت اجتماعی و حوادث ناگوار زندگی می باشد.
 
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی -  مقطعی می باشد که روی 200 زن باردار واجد شرایط ورود به مطالعه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آران و بیدگل انجام گردیده است. ابزارگرآوری اطلاعات؛ سوالات دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه حمایت اجتماعی وینفیلد تیگمن و حوادث ناگوار زندگی پیکیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روشهای آمارتوصیفی، تی تست و همبستگی پیرسون انجام شد.
 
یافته ها: در مطالعه حاضرفراوانی افسردگی 41% بود که شدت افسردگی در 5/27% از زنان باردار خفیف، 11% متوسط و 5/2% شدید بود. بین افسردگی و حمایت اجتماعی(001/0>p ،37/0-  r=) و حوادث ناگوار زندگی(001/0>p ،42/0  r=)ارتباط معناداری یافت شد. میانگین نمرات حمایت اجتماعی(05/0>p ) و حوادث ناگوار زندگی(05/0>p ) بین دو گروه افسرده و غیر افسرده اختلاف آماری معنی داری داشت.
نتیجه گیری:با توجه به شیوع بالای افسردگی در این مطالعه، مشابه مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران در مقایسه با مطالعات جهانی و رابطه معنی دار بین افسردگی دوران بارداری و سطح حمایت اجتماعی و حوادث ناگوار زندگی لزوم انجام بیماری یابی در دوران بارداری توصیه می شود. تمرکز بر افزایش حمایت اجتماعی و کاهش حوادث ناگوار زندگی ممکن است در پیشگیری از اختلال افسردگی دوران بارداری سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها