تاثیر آموزش عادات و رژیم غذایی بر آگاهی والدین و دانش آموزان چاق دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، خرم آباد، لرستان

2 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 استادیار، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

5 کارشناس مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

چکیده

مقدمه و هدف: اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات عمده بهداشتی در کودکان  و نوجوانان  می باشد.  گروه  سنی  19-13 سال  بطور اختصاصی در معرض خطر بیشتری  برای  چاقی در بزرگسالی و مشکلات داخلی و فیزیولوژیکی هستند.  لذا  پژوهش حاضر با هدف  تعیین تاثیر آموزش عادات ورژیم غذایی برآگاهی والدین و دانش آموزان چاق دبیرستانهای دولتی شهر خرم آباد انجام شد.
 مواد و روش ها:دراین پژوهش نیمه تجربی،152 دانش آموز چاق و والدینشان، از 12 دبیرستان خرم آباد در سال 1385 انتخاب شدند و به طور تصادفی درگروه آزمون یا کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزشی شامل آموزش رژیم غذایی و تعدیل رفتارهای غذایی بود که توسط یک پرستار ماهر و به صورت چهره به چهره و استفاده از جزوه آموزشی اجرا گردید. آگاهی دانش آموزان و والدینشان  در مورد رژیم غذایی با 12 سئوال 4 گزینه ای (هر پاسخ صحیح 5/1نمره) قبل و بعد از برنامه آموزشی ارزیابی شد.امتیازآگاهی  کمتر از 7 ،12-7، 18-13 به ترتیب ،ضعیف،متوسط وخوب در نظر گرفته شد. اطلاعات جمع آوری  شده با استفاده از آزمون  tاستیودنت وکای اسکوئر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .
 یافته ها:سطح آگاهی راجع به عادات ورژیم غذایی دانش آموزان  قبل ازآموزش بین دو گروه تفاوت  معناداری رانشان نداد، اما پس از  آموزش، تفاوت معنی داری بین دوگروه بدست آمد(003/0 =p )، بطوری که سطح آگاهی خوب(4/47 درصد)  در گروه آزمون بیشتر بود. همچنین سطح آگاهی والدین راجع به عادات و رژیم غذایی قبل از آموزش بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت، اما بعد از آموزش، تفاوت معنی دار بود( 046/0= p )، بطوری که آگاهی خوب (1/46درصد)در والدین گروه آزمون بیشتر بود.
 نتیجه گیری: آموزش عادات ورژیم غذایی به دانش آموزان و والدین ، در افزایش آگاهی آنها موثر است ومی تواندشرایط کودکان چاق را تغییر داده و دیدگاه و رفتاردانش آموزان و والدین آنها را در برنامه کنترل چاقی تحت تاثیر قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها