تاثیر آموزش نحوه صحیح نمونه گیری بر کاهش آلودگی کشت خون

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ایمنولوژی، بیمارستان شهید آیت اله مدنی

2 استادیار، متخصص اطفال ،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس آزمایشگاه ، واحد آزمایشگاه، پزشکی قانونی

4 آزمایشگاه ،بیمارستان شهید آیت اله مدنی

5 آزمایشگاه بیمارستان خیریه عسلی

چکیده

مقدمه و هدف: کشت خون یکی از مهمترین روش های تشخیص عفونت های شدید می باشد. مشابه با تمام آزمایشات نتایج مثبت کاذب مهمترین عامل محدود کننده این روش می باشد. آلودگی در کشت خون مشکلاتی در امر تشخیص پزشکان ایجاد می کند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش روش صحیح نمونه گیری بر کاهش آلودگی کشت خون بیماران بستری در بیمارستان آیت اله مدنی خرم آباد بود.
 مواد و روش ها: مطالعه حاضریک مطالعه نیمه تجربی با شاهد تاریخی است که در آن نمونه های کشت خون 6 ماه اول 1386 بخش های مختلف بیمارستان آیت اله مدنی که به روش ضدعفونی با الکل به تنهایی تهیه می شدند بانمونه های کشت خون 6 ماه اول 1387 که بعد از آموزش به پرسنل در مورد استفاده از الکل –بتادین وتعویض نیدل تهیه می شدند بررسی و مقایسه شدند.  اطلاعات جمع آوری شده شامل انواع باکتری های جداشده از کشت ها با استفاده از روش میکروب شناسی، میزان کشت های مثبت و میزان آلودگی کشت ها بود.
 یافته ها: میزان آلودگی بعد از آموزش (17/5%) بطور معنی داری  نسبت به قبل از آن  (97/14%) کاهش یافت (001/0 p <). بیشترین درصد آلودگی(کشت مثبت کاذب)  قبل(53/71%) وبعد از آموزش(85/65%) مربوط به استا فیلوکوک های کواگولاز منفی  بود.
نتیجه گیری: استفاده از روش صحیح نمونه گیری کشت خون یعنی استفاده از الکل  و بتادین  و تعویض نیدل، موجب کاهش آلودگی(جواب مثبت کاذب) ودر نتیجه جداسازی بهتر عوامل میکروبی بیماریزا شده و در نهایت موجب تشخیص و درمان آسان تر   می گردد.

کلیدواژه‌ها