نقش هندوانه ابوجهل درکنترل و درمان دیابت ملیتوس

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت ملیتوس یک  اختلال  مزمن متابولیکی ومهمترین بیماری اندوکرینی است که عوارض متعدد به دنبال داشته و در صورت عدم درمان به موقع  منجر به مرگ می گردد. گیاهان داروئی  از قدیم برای پیشگیری و درمان بسیاری بیماریها، از جمله دیابت به کار می رفته اند و تا کنون 800 گیاه داروئی به عنوان کاهنده قند خون معرفی گردیده اند. سازمان جهانی بهداشت نیز توصیه نموده است، از گیاهان داروئی  که عوارض جانبی بسیار کمتری داشته و کم هزینه تر هستند در پیشگیری و درمان  بیماریها استفاده گردد. در طب سنتی ایران و بسیاری کشورها گیاه هندوانه ابوجهل  در درمان بیماری های مختلف از جمله  دیابت به کاربرده شده است. هدف از این بررسی جمع آوری اطلاعات  جامع و مستند در زمینه تاثیر گیاه هندوانه ابوجهل بر روی کنترل و درمان  دیابت ملیتوس بود.
مواد و روش ها: روش بررسی به صورت جستجو در سایتهای معتبر علمی داخل و خارج کشور مانندpubmed , Iranmedex,  ، کتابخانه ملی دیجیتال ایران، ویکی پدیا  و همچنین مطالعه کتب طب سنتی ایران در زمینه دیابت و گیاه هندوانه ابوجهل بوده است. سپس جمع بندی نتایج حاصل از حداقل31 مقاله و کتاب مرتبط  با تاثیر هندوانه ابوجهل بر روی کنترل قند خون و دیابت در قالب یک مقاله مروری ارائه گردیده است.
 یافته ها: مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف دنیا مانند ایران، پاکستان، موروکو، انگلستان، نیجریه، چین، مصر، هندوستان، عربستان سعودی حاکی از تاثیر معنی دار عصاره استخراج شده از قسمتهای مختلف هندوانه ابوجهل بر کاهش قند خون بوده است بطوریکه نتایج نشان داده است که عصاره استخراجی این گیاه بر روی حیوانات آزمایشگاهی  و حتی در مطالعات انسانی باعث کاهش آشکار و معنی دار قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و مارکرهای استرس اکسیداتیو می گردد.
 نتیجه گیری: بر اساس نتایج مقالات مرور شده می توان گفت عصاره استخراج شده از هندوانه ابوجهل باعث کاهش معنی دار قند خون ناشتا،  بهبود عملکرد کبدی و در نهایت کنترل دیابت می گردد.

کلیدواژه‌ها