بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای استومی بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

مقدمه و هدف: عمل جراحی استومی، گاه در جهت بقای بیمار و گاه به منظور بهبود کیفیت زندگی  او صورت می‌گیرد. در هر دو حالت بیمار با فشار روحی عظیمی مواجه می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین کیفیت زندگی بیماران دارای استومی ‌انجام شد.
 مواد و روش ها:در این پژوهش توصیفی - مقطعی، 300  بیمار دارای استومی به روش نمونه گیری آسان از بیمارستانهای آموزشی شهر سنندج انتخاب شدند.  داده ها با استفاده از پرسشنامه  کیفیت زندگی بیماران دارای استومی (SQLI) پاتریک، آلکسیا و برنارد در 7 بعد نگرانی جنسی، تغذیه، سلامت روانی، جسمی و اجتماعی، تصویر بدنی و درد بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  جدول توزیع فراوانی،  محاسبه شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون وآنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
 یافته ها: نمرهمیانگینکیفیتزندگیبیماراندراینمطالعهدرحدنسبتا ًمطلوب) 43/15)بود. کمترین میانگین نمره کیفیت زندگی به ابعاد سلامت جسمی و نگرانی جنسی ( 67/8 و67/5 ) و بیشترین نمره میانگین  کیفیت زندگی به ابعاد تصویر بدنی و درد (25 و20) اختصاص داشت. ارتباط معنی داری بین کیفیت زندگی با سن (005/0 >p )، تحصیلات (01/0>p )،  نوع درمان پس از جراحی (04/0>(p و نوع استومی ( 01/0>p  ) وجود داشت.
 نتیجه گیری:در این پژوهش بین کیفیت زندگی بیماران با سن، تحصیلات، نوع درمان پس از استومی و نوع استومی ارتباط وجود داشت، پرستاران برای ارزیابی کیفیت زندگی باید مشخصات فردی را به صورت منحصر به فرد در نظر بگیرند و  نیز با شناسایی گروه های پر خطر  از نظر کیفیت زندگی  در ابعاد سلامت جسمی و نگرانی جنسی از انزوای این گروه از بیماران در جامعه جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها