استفاده از اورژانس فوریتهای پزشکی (115) در بیماران حمله قلبی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشاس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: اهمیت دسترسی به سیستم اورژانس به وسیله تلفن جهت کمک به بیماران حمله قلبی، بر کسی پوشیده نیست. در کشور ما ایران  این امر با گرفتن شماره تلفن 115 مهیا می شود، اما با این وجود شواهد نشان می دهند که مردم در زمان فوریت همیشه از آن استفاده نمی کنند. لذا این تحقیق با هدف تعیین فراوانی استفاده بیماران دچار حمله قلبی از اورژانس فوریتهای پزشکی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایرانانجام گرفت.
 مواد و روش ها:این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی  بود که 300 نفر از بیماران حمله قلبی مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری مستمر درآن شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول آن مربوط به جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم آن مربوط به تعیین فراوانی استفاده بیماران حمله قلبی از اورژانس 115 بود. روایی ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد (75/. =(r تعیین گردید. اطلاعات به روش خود ایفایی گردآوری شده و با استفاده از آمار توصیفی و مجذور کای مورد بررسی قرار گرفتند.
 
یافته ها: یافته ها نشان دادند که70% از نمونه های مورد پژوهش با خودروی شخصی، 17% با تاکسی و فقط 13% آنها با اورژانس فوریتهای پزشکی(115) خود را به مراکز درمانی رسانده بودند. توزیع فراوانی نمونه های مورد پژوهش نشان داد که 59 درصد  از نمو نه هایی که با اورژانس فوریتهای پزشکی تماس گرفته بودند، زن با میانگین سنی 25 سال بودند. همچنین میزان تماس واحدهای مورد پژوهش با اورژانس، ارتباط معناداری با سطح تحصیلات، سن و جنس آنها نداشت.
 نتیجه گیری:نتایج این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که میزان استفاده بیماران حمله قلبی از اورژانس فوریتهای پزشکی بسیار پائین است که با آموزش به گروههای هدف، خانواده آنها و دانش آموزان در مدارس می توان میزان استفاده از اورژانس فوریتهای پزشکی را افزایش داد.   

کلیدواژه‌ها