مقایسه ی مدت اسکراب دست بر رشد میکروارگانیسم ها

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: شستن دست ها به روش  اسکراب  قبل از اعمال جراحی و پروسیجرهای تهاجمی یکی از مهمترین راههای پیشگیری از عفونت زخم جراحی می باشد، از طرف دیگر اسکراب طولانی مدت و مکرر دست ها سبب مشکلات پوستی، کلونیزاسیون باکتری ها و تغییر فلور میکروبی پوست دست کارکنان افزایش میزان عفونت می شود. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه طول مدت زمان اسکراب دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در اتاق عمل  بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد سال 1383 انجام شد.
 مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی بوده و جامعه مورد مطالعه  شامل 38 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ترم پنجم و  بالا تر بودند که به روش نمونه گیری آسان انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و هر گروه در دو مرحله  یک  بار به مدت  2  دقیقه  و بار دوم به فاصله یک هفته به مدت 5 دقیقه  دست ها را اسکراب نمودند و هربار بلافاصله و یک ساعت بعد از اسکراب از دست غالب آنها نمونه به منظور کشت میکروبی  جهت رشد میکروارگانیسم ها برداشته شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه، برگه ثبت اطلاعات نتایج حاصله از کشت میکروبی و لوازم آزمایشگاهی بود. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های آمار ی، نسبت، میانگین، انحراف معیار، آزمون کای دو، فیشر و تی زوجی استفاده شد.
 
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد تفاوت میانگین تعداد کلونی های حاصله از رشد میکروارگانیسم ها بلافاصله ویک ساعت بعد در هر دو روش اسکراب2 و5 دقیقه ای از لحاظ آماری معنی دار بود ( 01/0 p < ).  ولی اختلاف میانگین کلونی های حاصله از رشد میکروارگانیسم ها در هر دو روش اسکراب جراحی2و5 دقیقه ای معنی دار نبود.
 نتیجه گیری:بین اسکراب 2 و 5 دقیقه ای دست ها از نظرمیزان ونوع  میکروارگانیسمهای رشد یافته تفاوت معنی داری وجود نداشت، لذا از نظر بالینی اسکراب 2 دقیقه ای مناسب تر است. زیرا  استفاده طولانی مدت و مداوم از مواد ضد عفونی کننده و برسها سبب  آسیب هایی در پوست دست می شود. که  توسط میکروارگانیسم ها کلونیزه می شود و ریسک انتقال عفونت را به بیماران افزاش می دهد.

کلیدواژه‌ها