تأثیر روش بحث گروهی در آموزش آناتومی بر یادگیری دانشجویان مامایی و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به این شیوه تدریس

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

مقدمه و هدف: سخنرانی رایج‌ترین روش آموزشی است، اما این روش با درگیری فعال دانشجویان توأم نیست. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر روش تدریس سخنرانی و بحث گروهی بر نمره پایانی درس آناتومی و تعیین نگرش دانشجویان نسبت به این دو روش تدریس در درس آناتومی ویژه دانشجویان مامایی بود.
 مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی روی دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دو سال متوالی انجام گردید. ابتدا، مطالب درسی به دو قسمت مساوی از لحاظ حجم و دشواری تقسیم شدند و هر بخش با یکی از روش‌های سخنرانی یا بحث گروهی تدریس شد. در خاتمه از مطالب تدریس شده در هر روش آزمون به عمل آمد و میزان رضایت دانشجویان نیز با پرسشنامه‌ای روا و پایا حاوی چند سوال در مقیاس لیکرت پنج سطحی ارزیابی شد و نتایج  با استفاده از آزمون آماری t زوجی آنالیز گردید. 
 
یافته ها:میانگین نمرات آزمون پایانی در روش سخنرانی 3/2±2/15و در روش بحث گروهی 5/2±7/15 بود. اگرچه در روش بحث گروهی، میانگین نمرات پایانی از روش سخنرانی بیشتر بود، اما از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد (174/0=p ). میزان رضایت دانشجویان در روش سخنرانی 5/10±9/58٪و در روش بحث گروهی 2/9±5/58٪ بود. در مجموع تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بین دو روش تدریس از دید دانشجویان وجود نداشت.
 نتیجه گیری: دو روش تدریس سخنرانی و بحث گروهی، چه از دیدگاه دانشجویان و چه از لحاظ تأثیر بر عملکرد نهایی دانشجویان در امتحان پایانی، تفاوتی با هم نداشتند. در این زمینه انجام تحقیق بیشتر ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها