دوره و شماره: دوره 4، 13-12، بهمن 1387 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است)