بررسی ارتباط چرت روزانه و کیفیت خواب شبانه درسالمندان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف:سالمندان اغلب از اختلال خواب رنج می برند.هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین کیفیت خواب شبانه و الگوی چرت روزانه در سالمندان دچار مشکل بیخوابی و مقایسه کیفیت خواب  سالمندان دارای چرت روزانه و بدون چرت روزانه بوده است.
 مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی مقطعی  که در سال 1386 انجام شد، تعداد 78 نفر از سالمندان ساکن سرای سالمندان کهریزک  دارای مشکل بی خوابی به روش نمونه گیری آسان  وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ جهت غربال و انتخاب نمونه­های با مشکل خواب استفاده شد. جهت آنالیز داده­ها از آزمون ناپارامتری من ویتنیU و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
 یافته ها: نتایج بررسی ارتباط بین الگوی چرت روزانه و کیفیت خواب شبانه نشان داد که ارتباط معنی داری بین  نمرات  اجزای شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ شامل: خواب نهفته، کفایت خواب، مدت زمان خواب، مصرف خواب آور، عملکرد روزانه و نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ و الگوی چرت روزانه وجود ندارد. همچنین ارتباطی بین مدت چرت­ها و اجزاءو همین طور نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ وجود نداشت. اما کیفیت خواب ذهنی(023/0=p ،255/0-=r) و اختلالات خواب (038/0=p ،      236/0-=r)  ارتباط ضعیف و معکوسی با الگوی چرت روزانه داشت.
 نتیجه گیری:نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که چرت روزانه داشتند کیفیت خواب ذهنی نسبتاً بهتر و اختلالات خواب نسبتاً کمتری داشتند و چرت روزانه ممکن است در اختلال خواب شبانه سالمندان تاثیر نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها