مقایسه سطح آگاهی پرستاران از اصول اولیه کنترل فشار خون در بیمارستان های ولی عصر(عج) بروجن و سیدالشهداء فارسان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده پرستاری بروجن

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان سیدالشهداء فارسان

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به نقش حیاتی فشار خون در پایش وضعیت سلامتی بیماران، ضرورت کنترل صحیح آن، اصلی انکار ناپذیر است، این در حالی است که نقش پرستاران را در کنترل علایم حیاتی، خصوصا در زمان پذیرش، پایش فرایند درمان و ترخیص بیماران نمی توان نادیده گرفت. اغلب پرستاران فکر می کنند که کنترل فشار خون امری ساده و پیش پا افتاده است درحالیکه نتایج مطالعات متعدد نشان دهنده ضعف پرستاران و پزشکان در کنترل فشار خون می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه سطح آگاهی پرستاران از اصول اولیه کنترل فشار خون در بیمارستان های ولی عصر(عج) بروجن و سیدالشهداء فارسان می باشد.
 مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی 145 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های ولی عصر(عج) بروجن و سیدالشهداء فارسان انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اطلاعات اولیه در زمینه کنترل فشار خون استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، مجذور کای و تی مستقل تجزیه تحلیل گردید.
 یافته ها:نتایج نشان دهنده پایین بودن میانگین آگاهی کل پرستاران درزمینه اطلاعات اولیه کنترل فشار خون بود         (72/3±5/12= ) بین میانگین آگاهی پرستاران بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن ( 25/3±1/11= )و سیدالشهداءفارسان            (65/3± 11= ) در زمینه اطلاعات پایه ی کنترل فشار خون تفاوت چشم گیری وجود نداشت. میزان آگاهی پرسنل بخش های عمومی از آگاهی پرسنل بخش های ویژه بالاتر بود (01/0p <).
 نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی پرستاران از اصول اولیه کنترل فشارخون پایین است. بنابراین ضرورت آموزش مدون مهارت های  بالینی مانند پایش علایم حیاتی برای پرستاران شدیداً احساس می گردد.

کلیدواژه‌ها