بررسی عوامل خطر نارسایی مزمن کلیوی در بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضوت هیات علمی، گروه پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان

2 استادیار، دکتری تخصصی آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

مقدمه و هدف:نارسایی مزمن کلیوی با علل مختلف  باعث کاهش پیشرونده و غیر قابل برگشت کلیه‌ها می شود که در آن عملکرد کلیه در تنظیم الکترولیت‌ها و دفع سموم و ترشح هورمون‌های مهم خون‌ساز و غیره مختل می‌شود. و باعث وابستگی دائمی بیمار به درمان با دیالیز یا پیوند کلیه به منظور ادامه حیات می‌شود. هدف  از این مطالعه تعیین عوامل خطر نارسایی مزمن کلیوی در بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان همدان  بود.
 مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد که به صورت سرشماری  تمام بیماران (455 نفر) همودیالیزی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مشخصات دموگوافیک (سن، جنس، تاهل، میزان تحصیلات، شغل) و علت ایجادکننده  بیماری نارسایی مزمن کلیوی بود. این اطلاعات با مطالعه پرونده بیماران و در صورت نیاز مصاحبه با آن‌ها جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آمار توصیفی استفاده شد.
 یافته ها: نتایج نشان داد 87/51% موارد مذکر و 12/48% مونث بودند. عوامل خطر ایجادکننده بیماری به ترتیب ایدیوپاتیک 33/29% ، دیابت 73/23%، پرفشاری خون 19/22%، گلومرونفریت 47/17%، ارولوژیک 25/6% و سایر 13/1% بود.
 نتیجه گیری: شایعترین عوامل خطر نارسایی مزمن کلیوی در این مطالعه ایدیوپاتیک، دیابت و پرفشاری خون بودند. بنابراین با بررسی دقیق، کنترل و درمان مبتلایان به دیابت و پرفشاری خون می‌توان بروز نارسایی مزمن کلیوی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها