امور طبیعیه در مبانی طب سنتی ایران؛ مروری بر متون

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس آموزش زبان انگلیسی آموزش و پرورش استان اصفهان

چکیده

امور طبیعیه در مبانی طب سنتی ایران؛ مروری بر متون                            

کلیدواژه‌ها