دوره و شماره: دوره 5، 14-15، اسفند 1388 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
محیط بالین از دیدگاه پرستاران سراسر کشور در سال 1388

صفحه 5-17

مهناز سنجری؛ صدیقه سالمی؛ فاطمه شیرازی؛ شیوا حیدری؛ غضنفر میرزابیگی


امور طبیعیه در مبانی طب سنتی ایران؛ مروری بر متون

صفحه 19-31

شهین سالاروند؛ مجید مجیدی مهر؛ مریم سالاروند


مقایسه کیفیت زندگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر

صفحه 59-62

فیروزه پیامنی؛ سعید فروغی؛ مریم کمالی؛ فاطمه گودرزی؛ مجید میری؛ محبوبه بیات؛ رفعت سید امامی


شیوع سوء مصرف مواد و عوامل زمینه ساز آن در بین دانشجویان

صفحه 63-67

مهدی ولی پور؛ میلاد زیودار؛ امین میر؛ سجاد بازوند؛ ماندانا ساکی؛ زهره امیدی فر