مقایسه کیفیت زندگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری الیگودرز

2 کارشناس مامایی، مرکز بهداشتی شماره 4 الیگودرز

چکیده

مقدمه و هدف: دوران بارداری، یکی از مهمترین مراحل زندگی یک زن است که با تغییرات وسیع فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی همراه می باشد، که این تغییرات بر کیفیت زندگی فرد تاثیر گذار هستند. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه کیفیت زندگی زنان در دو گروه حاملگی پر خطر و طبیعی انجام شده است.
 مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد شاهدی است که روی 120 نفر ( 60 نفر با حاملگی پر خطر، 60 نفر با حاملگی طبیعی) از زنان بارداری که جهت انجام مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشتی- درمانی الیگودرز در سال 1388 مراجعه کرده بودند انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی و پرسشنامه فرم کوتاه ( SF-36) بود که اعتبار آن به روش اعتبار محتوی و همسانی درونی آن با روش آلفا کرونباخ و دو نیمه سازی سنجیده  شد.
 یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین امتیاز کلی کسب شده کیفیت زندگی در مادران باردار با حاملگی پر خطر           ( 67/14±79/35) به نحو معنی داری پایین تر از مادران باردار با حاملگی طبیعی (44/15±31/56) بوده است(001/0p <). همچنین میانگین امتیازات دو گروه پر خطر و کم خطر در ابعاد سلامت روان، عملکرد اجتماعی، سلامت عمومی و احساس نشاط از زندگی نیز با برخی از عوامل خطر رابطه معنی دار داشت.
 نتیجه گیری: کیفیت زندگی در زنان باردار با حاملگی پرخطر در مقایسه با زنان باردار با حاملگی طبیعی پایین تر است، بنابراین شناسایی زنان حامله در معرض خطر در هنگام اولین مراجعه جهت مراقبت های دوران بارداری و تلاش جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها