شیوع سوء مصرف مواد و عوامل زمینه ساز آن در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاه، دانشگاه آزاد بروجرد

3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عضوء هیات علمی دانشگاه

4 مربی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: مصرف مواد اعتیاد آور یکی از مشکلات بزرگ در جوامع گوناگون می باشد که علاوه بر مشکلات جسمی باعث ایجاد مشکلات روحی روانی برای فرد، خانواده و جامعه می شود. قشر دانشجو بعلت تاثیر زیاد گروه همسالان و کنجکاوی و همچنین حس استقلال و دوری از خانواده از این نظر در معرض خطر قرار دارند که این خود باعث بر هم زدن بهداشت روحی و روانی دانشجویان و تاثیر مستقیم بر وضعیت زندگی و علی الخصوص وضعیت آموزشی و ارتباط آنان بین سایر دانشجویان می شود. هدف این پژوهش تعیین نگرش و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوامل ایجاد کننده آن در بین دانشجویان یکی از رشته های دانشگاه آزاد بروجرد بود.
 مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای 30 سوالی بود که از 2 بخش تشکیل شده بود در بخش اول اطلاعاتی در زمینه سن، جنس، رتبه تولد، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن، سطح درآمد و تعداد اعضای خانواده مورد پرسش قرار گرفته و در بخش دوم اطلاعاتی در زمینه ی نگرش دانشجویان در مورد مواد اعتیاد آور و شیوع مصرف این مواد و علل زمینه ساز آن مورد سنجش قرار گرفت.پرسشنامه مذکور بعد ازمحاسبه پایایی و روایی در بین 100 نفر از دانشجویان  به روش سرشماری مقطعی پخش شد و سپس داده با آمار توصیفی و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
 یافته ها: 38 درصد ازشرکت کنندگان حداقل یک بار از مواد اعتیاد آور استفاده کرده بودند که از این بین 72درصد علل مصرف خود را تفریح و سرگرمی بیان کردند. 19درصد  مصرف سیگار را بیان کردند که  86درصد آنان دارای یک فرد سیگاری در بین اعضای خانواده خود بودند و 52درصد تحریک دوستان و فشارهای روحی را عامل مصرف خود گزارش کردند. 36درصد مصرف قلیان را گزارش کردند که 77درصد آنان تفریح و جمع دوستان را عامل آن دانستند. 8درصد هم از ترامادول و ریتالین استفاده کرده بودند که 50 درصد علت مصرف را تفریح و تحریک دوستانشان بیان کردند.
 نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده تفریح، تحریک دوستان و وجود اعتیاد در خانواده احتمال مصرف مواد اعتیاد آور توسط دانشجویان را افزایش می دهد که این خود توجه بیشتر والدین به این امر، بالابردن میزان آگاهی دانشجویان و همچنین ایجاد تفریحات سالم برای این قشر جامعه را می طلبد تا میزان گرایش این قشربه تفریحات ناسالم و مواد اعتیاد آورد کمتر گردد.

کلیدواژه‌ها