بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خدمتگزاران بیمارستانهای خرم آباد در مورد ایدز و پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی، عضوت هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد

چکیده

مقدمه و هدف:اشتغال درسیستم درمانی خطراتی رابه دنبال دارد که ازآن جمله میتوان تماس با عوامل گوناگون بیماریزا به خصوص پاتوژن های منتقله از طریق خون مانند ایدز را نام برد. کارگران خدماتی شاغل در بخش های مختلف بیمارستانها به علت تماس زیاد ودستکاری پس ماندهای عفونی واجسام نوک تیز وبرنده درمعرض خطرآسیبهای شغلی می باشند.  هدف ازاین مطالعه تعیین میزان آگاهی،نگرش وعملکردکارگران خدماتی بیمارستانهای آموزشی شهرخرم آباد درمورد پیشگیری از انتقال ایدز       میباشد.

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی انجام شد. نمونه شامل 70نفر از خدمتکاران شاغل دربیمارستانهای آموزشی خرم آباد بود.روش نمونه گیری سرشماری بود.متغییرهای موردبررسی شامل سن،جنس، تحصیلات،سابقه دریافت آموزش درمورد ایدزو میزان آگاهی،نگرش و عملکرد درزمینه پیشگیری از انتقال ایدزبود.اطلاعات توسط پرسشنامه وبه روش مصاحبه جمع آوری و با آزمونهای آمار توصیفی و آزمونهای تحلیلی تی، آنالیز واریانس، ضریب  همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: هیچ کدام از واحدهای مورد پژوهش سابقه دریافت آموزش از محیط کار در مورد پیشگیری از ایدز را نداشتند. سطح آگاهی 7/65درصد خوب، نگرش در 4/51درصد نامناسب و ضعیف و عملکرد در 9/72درصد مناسب گزارش شد. 6/68درصد با این موضوع که خدمتکاران بیمارستان ها در معرض خطر ابتلا به ایدز هستند، مخالف بودند. 9/42درصد نکات پیشگیری کننده را همیشه و برای همه بیماران رعایت نمی کردند. 7/55درصد همیشه از روش های صحیح ضدعفونی وسایل فلزی و پارچه ای استفاده نمی کنند. 3/54درصد هنگام جمع آوری زباله های بیمارستانی آنها را فشرده می کنند و 20درصدهمیشه ازدستکش استفاده نمی کنند.
 
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه خدمتکاران بیمارستان ها در مورد ایدز و روش های پیشگیری از آن نیاز به آموزش دارند. تامین سلامت و فراهم ساختن آسایش و رفاه کارگران نه تنها یک امتیاز برای مسئولین است بلکه یک وظیفه انسانی است. پیشنهاد می شود در بدو استخدام این افراد به منظور پیشگیری از آسیب های شغلی، روشهای صحیح جمع آوری و دفع زباله های عفونی و استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده و گندزدایی به آنها آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها