بررسی اپیدمیولوژی اجسام خارجی در راه هوایی و گوارشی کودکان و بزرگسالان مراجعه کننده به بیمارستان کامکار قم 1378-1386

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

2 دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم

3 بهیار، مرکز بهداشت شماره 9، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه:اجسام خارجی راه هوایی و مری از اورژانس­های واقعیهستند که می تواند تهدید کننده حیات نیز باشند و تشخیص و درمان زودرس آن می­تواند از عوارض و مرگ ناگهانی پیشگیری نماید. انواع جسم خارجی در راه هوایی و گوارشی بر حسب سن، جنس و عوامل فرهنگی اجتماعی متفاوت است. هدف این مطالعه تعیینفراوانی اجسام خارجی از نظر سن و جنس بیماران و نیز محل قرارگیری و نوع جسم خارجی در بیماران مراجعه کننده  با مشکل جسم خارجی بود.
 مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته­نگر مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی تعداد 564 پرونده بیماران با  مشکل جسم خارجی که از سالهای 1378-1386 به بیمارستان کامکار قم مراجعه کرده بودند با استفاده از چک لیستی که شامل سن، جنس، نوع جسم خارجی و  محل قرارگیری بود، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها:  آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان  پسر7/1 برابر بیشتر از دخترها و شایع­ترین گروه سنی از نظر آسپیراسیون راه هوایی سنین 2-1 سال ودر  راه گوارشی سن بالای 10 سال بود. شایعترین محل درگیری برونش راست در 2/44درصد و شایع­ترین جسم  در راه هوایی  در( 5/82 درصد) اجسام نباتی و در مورد راه گوارشی(3/52%) تکه استخوان بود.
 نتیجه گیری: آسپیراسیون جسم خارجی راه هوایی بیشتر در کودکان اتفاق می­افتد و در برخی موارد ممکن است علائم مشخص نداشته باشد. لذا هر بیمار با شرح حال مشکوک به جسم خارجی بایستی به بیمارستان­های  تخصصی ارجاع داده شوند. همچنین آموزش والدین در خصوص مراقبت صحیح و کافی از کودکان ضروری است. 

کلیدواژه‌ها