دوره و شماره: دوره 6، 18-19، مهر 1389 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
رابطه سبک‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی

صفحه 5-13

سعید کریم نژاد نیارق؛ ندا آیین پرست؛ فاطمه علویان


آموزش به بیمار از نقطه نظر پرستاری ؛ مهمترین موانع اجرایی

صفحه 27-34

سمیرا بیرانوند؛ پریسا شینی جابری؛ مرضیه اسدی ذاکر


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 35-45

مسعود فرهادی نیا؛ پرستو کردستانی مقدم؛ فرزاد ابراهیم زاده؛ سیمین رضایی