کارایی و مقبولیت ارزشیابی مستمر به روش کوییز (آزمونک) در درس انگل‌شناسی پزشکی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 مربی، دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف ارزشیابی در نظام آموزشی مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب آن است تا با مشخص شدن کاستی‌ها، تصمیمات لازم در مورد آن‌ها اتخاذ شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر ارزشیابی مستمر به روش کوییز (آزمونک) در درس انگل‌شناسی پزشکی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.
 مواد و روش‌ها:این مطالعه نیمه تجربی در چهار کلاس از دانشجویان پرستاری (121 نفر) و دو کلاس از دانشجویان مامایی (52 نفر) انجام گرفت. بدین صورت که دو کلاس از دانشجویان پرستاری (61) و یک کلاس از دانشجویان مامایی (25) مورد ارزشیابی مستمر قرار گرفتند و دو کلاس از دانشجویان پرستاری (60) و یک کلاس از دانشجویان مامایی (27) مورد ارزشیابی مستمر قرار نگرفتند. در آخرین جلسه کلاس، پرسشنامه‌ای روا و پایا برای بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به برگزاری ارزشیابی مستمر (آزمونک) در اختیار آن‌ها گذاشته شد.از آزمون‌های مجذور کای، تی مستقل و من ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
 یافته‌ها:ارزشیابی مستمر به شیوه آزمونک باعث مشارکت بیشتر دانشجو، یادگیری بهتر درس، تسهیل پیگیری موضوعات درسی، خود ارزیابی بهتر و کاهش استرس گردید(p <0.05) . در خصوص توصیه انجام این روش برای کلاس‌های بعدی و افزایش انگیزه نسبت به درس تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله و غیر مداخله وجود نداشت  .(p>0.05) نمره پایانی درس در گروه مداخله با تفاوت معنی‌داری بالاتر بود p <0.001)).
 نتیجه‌گیری:ارزشیابی مستمر بر روی نمره پایانی، احساس رضایت دانشجویان نسبت به یادگیری بهتر درس، کاهش استرس و تسهیل پیگیری موضوعات درسی و خود ارزیابی به طور معناداری اثر گذار بود. با توجه به نتایج حاصل، این نوع ارزشیابی دارای نقاط قوت زیادی می‌باشد و انجام آن می‌تواند در مجموع برای فراگیر مفید باشد و باعث بهبود روش آموزشی مدرس نیز گردد.

کلیدواژه‌ها