بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی،دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشجوی دوره دکترای علوم اعصاب،عضوهیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس ارشد آمار دانشکده بهداشت، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنان اشاره دارد و بیان کننده شیوه رفتارو برخورد سازمانها با کارکنان و احساس متقابل کارکنان در برابراین رفتارها می باشد. رفتارشهروندی  سازمانی نیز رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به‌وسیله‌ یک فرد انجام می‌گیرد. این پژوهش با هدف تعیین  رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام  شد.
 مواد و روش ها:مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی از نوع همبستگی بود و روی210نفراز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش سرشماری انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه های ‌های روا و پایا شده‌ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع‌آوری شد.  برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون فراوانی،درصد و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
 
یافته ها: نتایج نشان داد که عدالت سازمانی کلی با رفتار شهروندی سازمانی ضریب همبستگی 353/0 داشت که در سطح 001/0 معنی دار بود و ضرایب همبستگی عدالت سازمانی کلی با 5 حیطه ی وظیفه شناسی، فضیلت شهروندی، نوع دوستی، جوانمردی  و احترام وتکریم  18/0تا34/0 دامنه تغییر داشت و همگی مثبت و معنی دار بودند.
 نتیجه گیری:کاربرد عدالت سازمانی و نحوه‌ صحیح  به‌کارگیری آن توسط مسئولین، برای افزایش  مطلوبیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها