بررسی نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های استان لرستان 1389

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

2 مربی، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دانشکده بهداشت و تغذیه

3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

چکیده

مقدمه و هدف: ارزیابی نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم به منظور بهینه‌سازی و رفع نواقص احتمالی از ضروریات ارتقاء کیفیت آموزش می‌باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان  لرستان 1389 انجام گرفت.
 
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی بر روی کلیه پرستاران( 750 نفر) به صورت سرشماری انجام شد که 537 نفر قابلیت بررسی داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای خود ساخته با ثبات درونی 80 درصد مشتمل بر اطلاعات فردی 12 سؤال بسته و دو سؤال باز در مورد ضرورت وجود آموزش مداوم و موانع اجرایی آن و 12 سؤال بسته در خصوص نحوه اجرای برنامه های آموزش  مداوم همراه با دو سؤال باز بود که به صورت خود ایفاء در یک مرحله انجام گرفت. سپس اطلاعات در قالب آمار توصیفی و استنباطی  تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته ها: میانگین سنی نمونه‌ها  33 سال و میانگین سابقه کار 63/8 سال بودند. در مورد احساس نیاز به  آموزش مداوم  6/42 درصد افراد ضرورت اجرای برنامه های آموزش مداوم را خیلی مهم می‌دانستند. اکثریت( 4/48درصد)شیوه آموزش به طریق لوح فشرده را مناسب، 1/53 درصد فاصله زمانی یک ماه یک‌بار فقط صبح‌ها (5/61 درصد) همراه با اطلاع رسانی قبلی را برای اجرای برنامه آموزش مداوم مناسب می‌دانستند.
 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش  اجرای برنامه های آموزش مداوم در پرستاری اهمیت دارد و تداوم آن بر اساس برنامه ریزی مناسب با شرایط پرستاران شرکت‌کننده، نحوه اجرای آن و اختصاص دادن زمان‌های خاص به امر آموزش مداوم ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: نحوه اجرا، آموزش مداوم، دیدگاه پرستاران 

کلیدواژه‌ها