آگاهی و عملکرد پرستاران در اداره غیر دارویی درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

2 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: اداره درد یکی از حقوق مهم کودک و اولویتهایدرمانی است. پرستاران نقش اصلی را در درمان درد کودک به­ویژه درمان غیردارویی آن دارند. در این راستا بسیار حیاتی است که پرستاران مهارت­های لازم، اطلاعات و آگاهی مورد نیاز برای عهده گرفتن این نقش مهم را دارا باشند.  این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و عملکرد بالینی پرستاران در به کارگیری روش­های غیردارویی اداره درد انجام شد.
 مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی تمامی پرستاران بخش­های داخلی-جراحی (50 نفر) مرکز آموزشی-درمانی کودکان تبریز در سال 1389 اجرا گردید. ابزار گردآوری داده­ها، یک پرسشنامه محقق ساخته بود که قسمت اول آن مشخصات فردی-اجتماعی پرستاران، قسمت دوم سوالات مربوط به  آگاهی پرستاران (18 سؤال) و قسمت سوم سوالات مربوط به عملکرد آنان (18 سؤال) در مورد روش­های غیردارویی اداره‌ی درد را با مقیاس لیکرت سه­ درجه­ای مورد بررسی قرار داد. پرسشنامه پس از تعیین روایی محتوایی و پایایی به روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.
 
یافته ها: در این پژوهش تمامی پرستاران شرکت کننده،  مؤنث، با میانگین سنی 57/6±06/32 و اکثریت دارای مدرک کارشناسی (88%) و متاهل (60%) بودند. میانگین سابقه خدمت  در بخش کودکان 73/6±12/8 سال بود. یافته­ها مشخص نمود که در حیطه آگاهی 6/15درصد پرستاران و در حیطه عملکردی 2/22 درصد آنان نمره حد مطلوب برای به کارگیری روش­های غیردارویی درد کودکان، را کسب نمودند.
 نتیجه گیری: با توجه به این­که اداره غیردارویی درد کودک منوط به داشتن آگاهی و عملکرد مناسب پرستاران می­باشد، لذا یک نیاز مبرم برای برنامه­های آموزشی احساس می­شود. همچنین می­بایست پرستاران در به­کارگیری روش­های غیردارویی کنترل درد مورد تشویق قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها