دوره و شماره: دوره 7، 22-23، مهر 1390 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
رابطه شیوه های فرزند پروری والدین، سبک شناختی با خلاقیت دانشجویان

صفحه 17-23

سعید کریم نژاد نیارق؛ فریده حسین ثابت؛ مریم زمانی؛ فاطمه علویان