تأثیر آموزش شوخ طبعی بر سطح اضطراب دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد استهبان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیأت علمی گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

2 مربی، عضو هیأت علمی، گروه روانپرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

3 استادیار، عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران

4 کارشناس ارشد روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف:سطوح بالای اضطراب بر عملکرد بالینی دانشجویان و ارائه رفتار مناسب برای موفقیت در بالین تأثیرگذار است. از طرفی شوخ طبعی می تواند به عنوان سپری در مقابل استرس واضطراب عمل کند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش شوخ طبعی بر سطح اضطراب در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان صورت گرفت.
 
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی190 دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان  و به صورت تصادفی ساده  در دو گروه مداخله و کنترل انجام شده است. کلاسهای آموزش شوخ طبعی طی چهار جلسه سه ساعته برای گروه مداخله برگزار شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 24 سوالی  شوخ طبعی مک قی و مقیاس اضطراب پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی شامل جداول و توزیع فراوانی مطلق و نسبی و آزمون آماری تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
 
یافته ها: درپیش آزمون میانگین نمره شوخ طبعی درگروه مداخله 71/24±3/125 و درگروه کنترل 43/19±120 بود که تفاوت بین دو گروه معنی دارنبود(13/0P=) در مورد اضطراب میانگین نمره درگروه مداخله (81/3±57/13) و در گروه کنترل (13/4±88/13) که در این مورد نیز تفاوت معناداری بین دو گروه آزمون و کنترل وجود نداشت (32/0P=) در پس آزمون میانگین نمره شوخ طبعی درگروه مداخله 5/11±6/144 ودرگروه کنترل 57/19±91/119 بود که تفاوت بین دو گروه معنادار بود (01/0P= ) و میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله (8/2±60/9) و درگروه کنترل (7/3±04/14) بود که تفاوت بین این دو گروه از نظر آماری معنادار بود (01/0P=).
 
نتیجه گیری: آموزش شوخی طبعی می تواند اضطراب دانشجویان پرستاری را کاهش دهد. لذا مربیان می توانند آن را به طور هدفمندی برای ایجاد جو مثبت درمحیط بالینی و آموزشی به کار ببرند و از شوخی در روش های خلاقانه و اقدامات نوآورانه در کلاس درس برای ایجاد آرامش در محیط یادگیری استفاده کنند.
 
 واژه های کلیدی: شوخ طبعی، اضطراب، پرستار، دانشجو

کلیدواژه‌ها