بررسی رضایت شغلی‌کارکنان دانشگاه علوم پزشکی‌کردستان و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت آموزشی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، معاون توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 .کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: رضایت شغلی می تواند موجب افزایش بهره وری، تعهد سازمانی، تضمین سلامت فیزیکی و ذهنی، روحیه افراد و در نهایت رضایت فرد از زندگی ‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن  انجام گرفت.
 مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی که براساس مقیاس لیکرت طراحی شده بود،بر روی 591 نفرازکارکنان دنشگاه علوم پزشکی کردستان  انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون های کای دو وتی زوجی صورت گرفت.
 یافته ها: فراوانی  رضایتمندی درسطح رضایت کم 11درصد، رضایت متوسط 1/74درصد و رضایت زیاد 9/16درصد بود. بین محل خدمت با رضایتمندی کارکنان (01/0P=) و بین سن کارکنان با میزان رضایتمندی رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت )003/0P=).
 نتیجه گیری: سطح رضایتمندی پرسنل دانشگاه در حد قابل قبول بود.

کلیدواژه‌ها